1. Algemene voorwaarden van ICTaurus B.V.
Deze voorwaarden en de voorwaarden van branche organisatie Nederland ICT, gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen ICTaurus B.V. (“ICTaurus”) en een opdrachtgever (“opdrachtgever”) waarop ICTaurus deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met ICTaurus, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. ICTaurus is niet ontvankelijk voor eventuele inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen.

2. Offertes
Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en geldig gedurende 14 dagen, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd. In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 2 Burgerlijk Wetboek is ICTaurus niet gebonden aan, in de aanvaarding door de potentiële opdrachtgever, voorkomende afwijkingen van de ICTaurus offerte.
In offertes van ICTaurus genoemde levertijden en andere termijnen door ICTaurus te verrichten prestaties zijn informatief; overschrijding ervan geeft de opdrachtgever geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding.
Door ICTaurus opgegeven prijzen zijn gebaseerd op uitvoering in normale werktijden en exclusief reis-, verblijfs-, vervoers-, verpakkings-, afleverings- en installatiekosten, BTW en andere heffingen van overheidswege.

3. Uitvoering van de opdracht
ICTaurus zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft ICTaurus het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan ICTaurus aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan ICTaurus worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens niet tijdig aan ICTaurus zijn verstrekt, heeft ICTaurus het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de geldende tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4. Levertijd
Door ICTaurus opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen.

5. Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding, in de zin van artikel 272 – 273e van het Wetboek van Strafrecht, van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun relatie en/of overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

6. Intellectuele eigendom
Alle door ICTaurus verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van ICTaurus worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.

7. Opzegging
Beide partijen kunnen de overeenkomst voor dienstverlening per 1e dag van het komende kalenderjaar schriftelijk en aangetekend opzeggen, tenzij anders is overeengekomen Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van ten minste twee (2) maanden in acht te nemen.
Alle eigendommen van ICTaurus (bijv. huur- en leenapparatuur) dienen door de opdrachtgever vóór of op het tijdstip van beëindiging van de overeenkomst in goede orde te worden geretourneerd. Eventuele schade zal op de opdrachtgever worden verhaald.
De dienstbeschrijving bedoeld voor een specifieke dienst zijn altijd leidend m.b.t. de beëindiging van die dienst en de bijbehorende overeenkomst.

8. Ontvlechting
Bij de beëindiging van diensten betreffende het gebruik van de ICTaurus Cloud Services (EVA, ADA, BoL, Hosted Exchange e.d.), is er sprake van een ‘ontvlechting’. D.w.z. dat het rechtmatige eigendom van de opdrachtgever wordt geëxporteerd, software gede-installeerd, de specifieke klant configuratie ontmanteld, data overgedragen aan een door de opdrachtgever aan te wijzen partij. De kosten die hieraan verbonden zijn, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De dienstbeschrijving is hierin leidend. Voordat de werkzaamheden een aanvang nemen moeten de kosten van de ‘ontvlechting’ voldaan zijn. Voor deze ‘ontvlechting’ zal desgewenst een offerte gemaakt worden.

9. Ontbinding dienstverlening
De vorderingen van ICTaurus op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in geval de opdrachtgever: niet aan zijn verplichtingen voldoet, surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement is verklaard, een rechtspersoon is en deze wordt ontbonden, de zeggenschap over of de beslissende stem in de opdrachtgever bij een derde komt te berusten of wanneer ICTaurus de zakelijke relatie om moverende redenen onwerkbaar verklaart. In de genoemde gevallen is ICTaurus bevoegd de verdere uitvoering van de diensten, relatie en/of overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding over te gaan, één en ander onverminderd het recht van ICTaurus schadevergoeding te vorderen. Het beroep op ontbinding geschiedt per brief, met bericht van ontvangst.
De beëindiging of de ontbinding van de relatie en/of overeenkomst ontslaat partijen niet van hun lopende verplichtingen daaruit en nadrukkelijk niet van het bepaalde met betrekking tot: geheimhouding, aansprakelijkheid, intellectuele eigendom, overname van personeel, toepasselijk recht, bevoegde rechter en onderhoudsduur.

10. Gebreken/Klachttermijnen voor dienstverlening
Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan ICTaurus.

11. Betaling
Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door ICTaurus aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet of niet tijdig
betaalt, is deze zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente voor handelstransacties verschuldigd. Indien opdrachtgever na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan leverancier de vordering uit handen geven, in welk geval opdrachtgever naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van
alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder de kosten van externe deskundigen. ICTaurus is altijd gerechtigd naar haar oordeel voldoende zekerheid te verlangen, alvorens tot levering over te gaan of voort te gaan met leveren. Deze bepaling geldt evenzeer indien krediet is bedongen. Weigering van de opdrachtgever om de verlangde zekerheid te stellen, geeft ICTaurus het recht de opdracht als ontbonden te beschouwen, onverminderd haar rechten op vergoeding van onkosten, bedrijfsschade en winstderving.

12. Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van ICTaurus, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van ICTaurus beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Iedere aansprakelijkheid van ICTaurus voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder onder meer begrepen is schadevergoeding in welk vorm dan
ook, indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie is uitgesloten.

13. Overmacht
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop
ICTaurus geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor ICTaurus niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

14. Garantie
Er wordt door ICTaurus geen garantie verstrekt op geleverde producten en diensten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijke garantieverlening verstrekt is. Eventueel verleende garantieverplichting vervalt indien
opdrachtgever zelf wijzigingen in of reparaties aan het geleverde verricht of laat verrichten of indien het geleverde voor andere dan normale bedrijfsdoeleinden wordt aangewend of andere dan door 
ICTaurus op naar haar oordeel onoordeelkundige wijze is behandeld of onderhouden. Tevens indien blijkt dat de voor garantie aangeleverde producten ‘malware’, virussen en/of illegale software bevatten.

 

Contactgegevens

Telefoon: 033-4508130
Email: info@ictaurus.nl
Support: 033-4508130
Email: support@ictaurus.nl

Bedrijfsgegevens

KvK 32086067
BTW NL809844424B01

 

Adresgegevens

Hoofdkantoor Amersfoort
Modemweg 27
3821 BS Amersfoort
Vestiging Drachten
Richterlaan 10
9207 JV Drachten

Hulp op afstand

volg ons op